Γενικά

Για την επιτυχή διοργάνωση της προγραμματισμένης εκδήλωσης, απαιτείται η συνεισφορά σε μέσα και υπηρεσίες, σε βαθμό ικανοποιητικό, ώστε η όλη εκδήλωση να προβάλει τη πόλη της Λαμίας. Η προβολή – δημοσιότητα των χορηγών της διοργάνωσης για εμάς αποτελεί για εμάς προτεραιότητα μιας και συνεισφορά τους είναι πολύτιμή και καθορίζει το επίπεδο ποιότητας της εκδήλωσης. Οι τρόποι χορηγίας διακρίνονται σε τέσσερεις:

  1. Οικονομική χορηγία που νοείται ως η παροχή χρηματικού ποσού ή ποσών ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί του Lamia Run Festival”.
  2. Υλική Χορηγία νοείται ως η διάθεση υλικών και μέσων ώστε να επιτευχθεί θετική συνεισφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα και η διάθεση των υλικών μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο οργάνωσης της δραστηριότητας.
  1. Χορηγία Υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών οι οποίες θα αποβλέπουν στην ορθή οργάνωση και τέλεση των αγώνων του Lamia Run Festival”. Οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών μπορεί να είναι επιτηδευματίες ή επαγγελματίες που έχουν δυνατότητα να ενεργήσουν είτε με βάση την επαγγελματική τους ιδιότητα, είτε με βάση τις ικανότητες των επαγγελματικών μέσων, ώστε να συνεισφέρουν στους σκοπούς της διοργάνωσης
  2. Μεικτές χορηγίες αφορούν σύνθετους τρόπους υποστήριξης της διοργάνωσης (χρηματικούς και υλικούς κ.α.)

 

Ο χορηγός αναλόγως της χρηματικής αξίας της προσφοράς του κατατάσσεται σε τρεις (3) κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή αφορά στην απονομή ηθικού επαίνου καθώς και στον τρόπο προβολής των χορηγών. Οι τρείς κατηγορίες είναι οι εξής:

 1. Μέγας Χορηγός

 2. Χορηγός

 3. Υποστηρικτής

Ως αντιστάθμισμα της χορηγίας ορίζεται η διαφημιστική προβολή των χορηγών σε κατάλληλους χώρους και με κατάλληλους τρόπους. Ο καθορισμός αυτών θα γίνει μετά την οριστική ρύθμιση χωροταξικών και λοιπών στοιχείων και απαιτήσεων του αγώνα. Οι λεπτομέρειες της προβολής των χορηγών θα καθορίζονται με μέριμνα της οργανωτικής επιτροπής. Τα κριτήρια θα είναι αξιοκρατικά και θα προκύπτουν από το ύψος της προσφοράς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής και την ευεργετική επίδραση αυτής στις επιδιώξεις του αγώνα. Επιπλέον για την επισημοποίηση των συμφωνιών χορηγίας μεταξύ οργανωτικής επιτροπής και παροχών, θεσπίζεται «Σχέδιο Σύμβασης Χορηγίας», ώστε να καθορίζονται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Τέλος πέραν της αντιστάθμισης που καθορίζεται για την χορηγία, θεσπίζεται και ο «Έπαινος Χορηγίας» ο οποίος θα απονέμεται σε όλους ανεξαίρετα του χορηγούς για την ηθική ικανοποίηση και επιβράβευση των προσπαθειών τους.

Ο θεσμός των χορηγιών αποτελεί κληροδότημα του ελληνικού πολιτισμού, στο σύγχρονο κόσμο. Είναι προϊόν υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης και αναλαμβανόταν από ανθρώπους που πρώτιστα διακρινόταν για την επιθυμία της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα, όπου η οικονομική κατάσταση είναι αναμφίβολα δύσκολη, ο συγκεκριμένος θεσμός, αποτελεί στον συνδετικό πλέγμα που διατηρεί την κοινωνική συνοχή. Επιπρόσθετα, η από κοινού δράση και η προσφορά των δυνάμενων, σε αυτούς που δεν έχουν πρόσκαιρα την δυνατότητα να προσφέρουν, οδηγεί σε συγκερασμό των προσπαθειών ώστε η τελική συνισταμένη να στοχεύει αποκλειστικά στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία.