Αρχές Εθελοντισμού

Αγαπητοί φίλοι,

 

Ο επίσημος εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω

μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και αναλαμβάνεται:

• προς όφελος της κοινότητας και του εθελοντή

• με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή και χωρίς καταναγκασμό

• χωρίς οικονομική αμοιβή, και

• μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελοντές.

 

 

Αρχές του Εθελοντισμού

• Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή

• Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται

• Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής

• Ο εθελοντισμός δεν αναλαμβάνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφέρει συντάξεις ή κρατικά επιδόματα

• Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους

• Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν τα άτομα ή οι ομάδες τις ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες

• Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς τομείς

• Ο εθελοντισμός δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία

• Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων υπαλλήλων

• Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων

• Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.